default frontpage header

POLITIKA PRIVATNOSTI

default frontpage header

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene

Ovaj ugovor predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta , koji se nalazi na internet domenu: www.introspectrum.rs (u daljem tekstu: Platforma).

Obrada podataka koja se vrši na sajtu usklađena je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti privrednog subjekta, a predstavlja odnos između Rukovaoca i Lica čiji se podaci obrađuju kao subjekata obrade:

 1. Rukovalac – je privredni subjekt Tanja Petrović PR Ostalo obrazovanje Edukativno-razvojni centar IntroSpectrum, Partizanska 20, Srpska Crnja; izdvojeno mesto poslovanja: Augusta Cesarca 18/514, Novi Sad, MB: 66576671, PIB: 113097724 (u daljem tekstu: Vlasnik Platforme);
 2. Lice čiji se podaci obrađuju – je fizičko lice, koje na Platformi, na za to predviđenom mestu predaje lične podate (u daljem tekstu: Korisnik Platforme).

Politika privatnosti ima pravnu prirodu ugovora. Ovo je ugovor po pristupu, obzirom da Korisnik Platforme ima priliku da odbije ili prihvati važenje ove Politike privatnosti. Ukoliko Korisnik Platforme odbije da prihvati Politiku privatnosti, neće mu biti omogućen pristup određenim funkcijama Platforme.

Ugovor se zaključuje između Vlasnika Platforme (Rukovaoca) i Korisnika Platforme, a u momentu davanja saglasnosti na obradu podataka putem Platforme, od strane Korisnika Platforme.

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i razumelo ovu Politiku privatnosti.

U slučaju da Korisnik Platforme ima problema sa razumevanjem Politike privatnosti, odnosno svojih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti kod Vlasnika Platforme (član 13).

Politika privatnosti za cilj ima da omogući bezbednu obradu ličnih podataka Korisnika Platfome, odnosno da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade ličnih podataka putem Platforme.

Predmet

Član 1.

Predmet Politike privatnosti je odnos koji nastaje između Rukovaoca/Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme, a povodom obrade podataka putem Platforme sajta na internet domenu i www.introspectrum.rs .

Vrste podataka

Član 2.

Vlasnik Platforme putem Platforme prikuplja sledeće lične podatke Korisnika Platforme:

 1. Prilikom prijave na Edukaciju i kontakt forme:
  Email adresu,
  ime i prezime,
  broj telefona,
  mesto održavanja edukacije,
  zanimanje;
 2. Prilikom prijave/zakazivanja seanse:
  Ime i prezime,
  Email adresu,
  broj telefona,
  mesto prebivlišta,
  poruka koja se ostavlja;

Svrha prikupljanja podataka

Član 3.

Svrha prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. je pristup prijava na Edukaciju odnostno Zakazivanje seanse, odnosno omogućavanje Korisniku Platforme da se prijavi na željeni program elektronski putem Platforme.

Sekundarna svrha prikupljanja imejl adrese iz člana 2. jeste obaveštavanje o ponudama Vlasnika Platforme, kroz sistem imejl marketinga.

Svrha prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. stav 1 . tačka 5. jeste prilagođavanje edukacije i raspored korisnika u grupe prema zajedničkim interesovanjima i zanimanju.

Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 4.

Pravni osnov prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. stav 1. je ugovor pod nazivom Uslovi korišćenja sajta, po kojem Korisnik Platforme ima pravo da pristupi uslugama koje nudi VlasnikPlatforme, To podrazumeva rezervaciju tj. Prijavu na željenu edukaciju/seansu.

Pravni osnov prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. je zasnivanje ugovornog odnosa tj korišćnje usluga vlasnika platformi. Kada Korisnik Platforme izvrši prijavu, da bi se postupak okončao potrebno je da se izvrši naplata i dogovore ostali detalji pružanja usluge. Podaci iz ove kategorije služe isključivo zaključenju ugovora i ne prikupljaju se od profilisanih korisnika ukoliko nisu popunili prijavu na edukaciju.

Zaštita podataka

Član 5.

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u pravnom licu Vlasniku Platforme. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa Platformom, tretira na isti način kao što Vlasnik Platforme tretira ove podatke.

U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, Vlasnik Platforme će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu Vlasnika Platforme isto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti Korisnika Platforme.

Rok čuvanja podataka

Član 6.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Vlasnik Platforme će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Svaki Korisnik Platforme može zahtevati brisanje svojih ličnih podataka u svako doba.

Veze (backlinkovi)

Član 7.

Predmetna Platforma može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom Vlasnika Platforme i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko Korisnik Platforme pristupi drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu prikupiti podatke od korisnika koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje nisu u obavezi da budu saglasne sa ovom Politikom privatnosti.

Kolačići (cookies)

Član 8.

Platforma koristi kolačiće u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. O načinu korišćenja kolačića Korisnik Platforme može se informisati putem Politike kolačića, koja predstavlja zaseban dokument.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Član 9.

Vlasnik Platforme ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 10.

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje – Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
 • Pravo na pristup – Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
 • Pravo na ispravku i dopunu – Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
 • Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu – U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.
 • Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Korisnik Platforme ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

Ukoliko Vlasnik Platforme namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, dužan je da pre započinjanja dalje obrade, Korisniku Platforme pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

Prenos podataka trećim licima

Član 11.

Vlasnik Platforme ne prenosi podatke trećim licima.

Vlasnik Platforme ne izvozi podatke iz zemlje i ne prenosi podatke trećim licima u zemlji iinostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bezdozvole Korisnika Platforme. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je tozakonom propisano.

U slučaju prodaje privrednog subjekta, Vlasnika Platforme, bazama podataka će se raspolagati u skladu sa zakonom i one mogu postati vlasništvo kupca Platforme ili Vlasnika Platforme. U takvom slučaju kupac će biti obavezan svim ranije potpisanim ugovorima koje je Vlasnik Platforme zaključio sa Korisnikom Platforme, a tu se podrazumevaju Uslovi korišćenja Platforme i ova Politika privatnosti.

Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Član 12.

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom subjektu, vlasniku Platforme, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Član 13.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Vlasnika Platforme može kontaktirati Korisnik Platforme, u vezi sa svim pitanjima zaštite podataka o ličnosti, i to putem imejla info@introspectrum.rs .

U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, u slučaju zahteva za korišćenje bilo kojeg prava, Korisnik Platforme ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da Korisnik Platforme nije zadovoljan odgovorom Vlasnika Platforme, odnosno Lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti kod Vlasnika Platforme, a na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.

Nadležni organ

Član 14.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se Korisnik Platforme može obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, imejlom (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

Izmene Politike privatnosti

Član 15.

Vlasnik Platforme zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni, a u slučaju suštinskih promena Korisnici Platforme će ponovo davati saglasnost na ovaj ugovor.

Završne odredbe

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), kao i drugih propisa pravnog sistema Republike Srbije.

Član 17.

U slučaju spora proisteklog iz ovog ugovora nadležan je sud u Novom Sadu, u Srbiji.

U Novom Sadu,
Dana 25.04.2023. godine.